شماره دانشجویی
 نمره شماره دانشجویی نمره390033082.8
 39101054 4.1 39001279 0.3 39102175 2
 39100271 3.5 39006472 1.5 38904686 1.5
 38901472 2.5 38803032 3.5 39100583 4.6
 39101320 5.8 39102194 4.5 39100443 2.5
 309106859 5 39102267 4.1 38903569 4.7
 39101452 4.4 38901974 1 39106886 2.9
 39100014 4.3 39100914 5.2 39102693 3.6
 30101196 4.7 39204999 6 39003372 2.4
 39003793 4.4 39002539 1.6 39002984 2
 39002699 5.2 39100254 3.9 38906353 3.1
 39102888 5.7 38902947 3.3 39003000 4.3

نوشته شده در تاریخ شنبه 13 اردیبهشت 1393    | نام استاد: خانم امیریوسفی    | طبقه بندی: دانشگاه آزاد نجف آباد، تدریس خصوصی دروس ریاضی دانشگاهی،     | نظرات()