سلام نمرات میانترم زیر از 6 نمره میباشد. شماره شناسایی
 نمره شماره شناسایی
 نمره
 39203890 4.2 38801313 4
 39205032 2 39006601 3.5
 39204922 2 39100741 5.2
 39206545 4 39100068 3.2
 39002597 5.2 38901779 3.5
 39002450 2.5 38901415 5.4
 39105707 2 39205186 2.3
 39003463 2.8 39100396 4.6
 39206480 5.4 39002984 3
 39102754 3.2 39003000 5.5
 39204854 5.5 39002809 2.5
 39105573 2.3 39206429 4.9
 39101921 2.7 39102261 5
 39001279 1.5 39102776 1.6
 39204906 2.5 39204642 5
 38712525 2.5 39005992 1.8

نوشته شده در تاریخ شنبه 5 اردیبهشت 1394    | نام استاد: خانم امیریوسفی    | طبقه بندی: دانشگاه آزاد نجف آباد، تدریس خصوصی دروس ریاضی دانشگاهی،     | نظرات()