با سلام
نمرات زیر از 6 نمره میباشد.

     شماره شناسایی
         نمره
       شماره شناسایی                نمره
39105643
         1.6
39304556
1
39102856
        3.8
39106886
3.7
39303481
4.2
39305743
3
39301363
1
39304995
4.2
39300628
4.1
39300547
3.7
39105844
4.3
39300447
4.9
39304730
3.2
39306929
2.2
39300261
5.2
39201527
2.4
39305688
4.3
39300626
4.3
39305022
4.1
39101791
3.8
هادی بهجت
4.7


39305022
4.8
39303719
2.2
39300660
4.6
39301678
4
39306851
1.8
39101813
0.5
39302672
5
39304192
4.8

 39201907 1.8 39305129 0.7
 39200470 2.7 39303555 3
 39101344 2.6 39304137 2
 39301832 4.1 39304264 2.9
 39303661 3.1 39304025 2.5
 392004702.7
 39304625 5.5
 39101603 1.5 39303461 1.6
 39100767 2.9 39102267 4.2
 39302181 5.5 39300802 2.8
 39304614 4.2 39305463 4.4
 39303971 5.8 39301397 5.4
 39201225 2.5 39303896 2

نوشته شده در تاریخ شنبه 12 دی 1394    | نام استاد: خانم امیریوسفی    | طبقه بندی: تدریس خصوصی دروس ریاضی دانشگاه،     | نظرات()