با سلام نمرات میانترم  زیر از 6 نمره میباشد.

 شماره شناسایی
 نمرهشماره شناسایینمره
39105643
3
 39401051 5.5
 39306234 5.5 39206685 4.5
 39302396 1.5 39402572 3.5
 39306613 0.5 39400297 0
 39405096 6 39404477 4.5
 39305221 5 39401117 4
 39307110 0 39403643 2
 39307012 2.5 39400013 3.5
 39401655 6 39401486 5
 39306778 5 39403291 3.5
 39301113 0 39400351 5
 39403906 4.5 39306581 0
 39404742 4.5 39403433 0.5

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1395    | نام استاد: خانم امیریوسفی    | طبقه بندی: دانشگاه آزاد نجف آباد،     | نظرات()