با سلام نمرات زیر از 6 نمره میباشد.
 شماره شناسایی
 نمره شماره شناسایی نمره
 39406907 3 39405103 2
 39400190 2 39406608 3
 39300222 2 39305380 1
 39404562 1.5 39302336 0
 39400240 4 39203076 1
 39403389 5.5 39404446 1.5
 39304626 1.25 39302904 4.5
 39300977 0.5 39106794 0
 39400654 3.5 سیدسجاد حسنی
 1.5
 39403294 1.5 حسن مزنبی
 0
 39400274 0.5 سیدمهدی میرمحمدصادقی
 2.5
 39307251 2.5 سعید قصری
 3

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1395    | نام استاد: خانم امیریوسفی    |    | نظرات()