نمرات میان ترم -مستمر- درس جبر از 20 به صورت زیر است:

شماره

جبر و احتمال

01

11

02

12

03

16

04

17

05

18

06

13

07

13

08

14

09

12

10

20

11

11

12

11

13

18

14

17

15

18

16

15

17

14

18

15

19

13

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 21 دی 1391    | نام استاد: آقای عموشاهی    | طبقه بندی: دروس سما،     | نظرات()